מבוא:

הגדרות ומונחים בתקנון זה ופירושם:

"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

"החברה" - בעלי מנהלי וצוות האתר GARAGESALE.CO.IL.

"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר מבקר או משתמש באתר.

"שירותים" - כל שירות הניתן בתשלום או ללא תשלום באתר.
הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לשני המינים יחד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה ולכל תנאי התקנון.
השימוש באתר GARAGESALE.co.il ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם.
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, השייכים או שאינם שייכים לבעלי אתר זה. באם קיימים בהם תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.
המשתמש מתחייב כלפי בעלי האתר שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
המשתמש מתחייב לפצות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.
שימוש כלשהו באתר ובתכניו תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. ובאפשרותו להפסיק את השימוש באתר במידה ואינו שבע רצון בכל צורה שהיא מהשימוש בו או מאחד מתנאי השימוש בתקנון זה.


מסירת פרטים / פרטיות:בכל קשר שלך עם האתר בו תמסור פרטים אישיים שלך, החברה תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי להגן על הפרטים האישיים שלך.
השימוש באתר, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום בלוחות המכירות המופיעים באתר, עיון בעמודים/ מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכו'. המידע יישמר במאגר הנתונים של החברה והחברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש בעת השימוש באתר, למטרת יצירת קשר עם ועדכון בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

החברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שהמשתמש עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או באמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים.

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים:


המידע באתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי (למעט אזורים בהם מוגדר אחרת), ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
למעט שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים באתר שהם סמלים מסחריים של בעליהם השונים, האתר כולו, על כל חלקיו ורכיביו והמידע הכלולים בו הינם ויהיו בכל עת קניינה הרוחני הבלעדי החברה. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם האתר, עיצובו הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, הפטנטים והמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים וכן קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או שירותים שמקורם באתר אינטרנט זה, לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו למעט כפי שהותר ע"י החברה.
החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן של צד שלישי, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני השימוש ובשירותים המוצעים והכלולים באתר.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה רשאית לעשות באתר כל שימוש בעצמה או להעניק לאחרים זכויות שימוש או זכויות אחרות בו, והכל ללא הגבלת הזמן או המקום.

אבטחת המידע, שלמות המידע ופעילות תקינה:


השירותים והמידע באתר זה מוצעים למשתמש כמו שהם והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי משתמש ו/או למטרותיו. עם זאת, החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע, ושומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת.

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

החברה פועלת ומשתדלת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם אינה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת של החברה, ספקיה ו/או מי מטעמה.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד/ים כספי/ים כלשהם העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר זה. או עקב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים באתר או כתוצאה ממעשה מחדל של צדדים שלישיים שבהם תלויה החברה ופעילות האתר.

החברה אינה מתחייבת לפרסם כל תוכן ורשאית להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניה, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת או לקבל את אישור המשתמש.


מודעות ופרסומות:המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, עשוי להכיל הפניות (LINK) לאתרים אחרים באינטרנט. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. לחברה אין כל שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. המשתמש מודע לכך שברשת האינטרנט עלולים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש באתרים אלה יהיה של המשתמש.

תוכן כל המודעות והפרסומים הוא על אחריותם של המפרסמים. החברה אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית בשום מקרה לתוכן המודעות והפרסומים, בין במישרין ובין בעקיפין, לאמיתותן ו/או לנכונותן. כל תלונה בקשר לתוכן המודעות תופנה ישירות למפרסם הרלוונטי.


הגבלת הגישה:


החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.


תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית:על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בת"א תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לשימוש באתר ולאתרים הנלווים אליו.


פורום:


אין החברה לוקחת אחריות על הודעותיהם של משתמשים ואינה אחראית לנזק העלול להיגרם מדבריו של משתמש זה או אחר, לכן השימוש במידע המופיע בפורום האתר ובאתר עצמו הנו באחריות הגולשים בלבד.
תקנון הפורומים נועד לשמור על תרבות דיון נאותה בפורום, על מנת שכולנו נוכל ליהנות ממנו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות המהוות עבירה על התקנון, ואף לחסום את הגולש שפרסם אותן.

המשתמש בפורום מסכים לעמוד בתנאים הבאים: